จังหวัดสุโขทัย เชิญส่งรายชื่อพร้อมผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564

จังหวัดสุโขทัยเชิญส่งรายชื่อพร้อมผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564
          นายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งแรก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ และได้ถือเป็นนโยบายการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันตลอดมาถึงปี 2564 เป็นเวลา 46 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทุนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

           จังหวัดสุโขทัย จึงขอเชิญผู้สนใจที่จะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ สามารถเสนอประวัติพร้อมผลงาน ส่งที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการโทร 0 5561 1234

 

 คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง