คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยประกาศให้พื้นที่หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ประกาศให้พื้นที่หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

               จากการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 จึงออกคำสั่งให้พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออกพื้นที่ระบาด งดออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพันกงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ไฟล์เอกสารประกอบ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง