จังหวัดสุโขทัย เตรียมพร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 69 แห่ง

            จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25564 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ โดยกำชับให้จัดการรับสมัครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดสถานที่รับสมัครให้กว้างขวาง มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการทำความสะอาดอุปกรณ์รับสมัคร  โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ประตู ทุกๆ  1 ชั่วโมง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จำกัดจำนวนคนติดตามผู้สมัครไม่เกิน 2 คน โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครต้องผ่านการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 69 แห่ง โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัยเป็นที่แรก และติดตามการรับสมัครอย่างใกล้ชิดจนสิ้นสุดการรับสมัคร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่รับสมัคร จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและทีมงานผู้สมัครได้เข้าใจถึงระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการกระทำผิด ลดปัญหาการร้องเรียน และทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อไปคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง