เกษตรจังหวัดสุโขทัยเร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เตรียมสรุปข้อมูลจังหวัดภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

            นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยผลการสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ในพื้นที่รวม 9 อำเภอ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 พบว่า มีเกษตรกรผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 23,127 ราย พื้นที่การเกษตรประสบภัย 381,952 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 288,817 ไร่ ทำการสำรวจแล้วร้อยละ 97.28 มูลค่าความเสียหายที่พบ 77,274,018 บาท โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอได้เร่งสำรวจข้อมูลเพื่อประชุมสรุปผลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จากนั้นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดโดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นประธานพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง