กกต. สุโขทัย กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครสมาชิกและนายก อบต. เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและชัดเจน

           พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบหลักฐานการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครฯ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
       2. สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีของกรมสรรพากร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
       3. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดเป็นผู้ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี หรือเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย สามารถทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

        หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ก.ต. สุโขทัย โทรศัพท์ 055 651 061 ในเวลาราชการคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง